ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรอุมา บุญช่วย
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียนและสถิติ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ