ชื่อ - นามสกุล :นายปิยพงศ์ ประพันธ์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
ที่อยู่ :16
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานซ่อมบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานยานพาหนะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความสะอาด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานสนาม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ