ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฉันทิศา ศรีคง
ตำแหน่ง :นักรังสีการแพทย์
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา