ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์ยุทธพงศ์ ณ นคร
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน EMS
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ PCU4
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียนและสถิติ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานซ่อมบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานยานพาหนะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความสะอาด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานสนาม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : งานห้องคลอด-ห้องผ่าตัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร