ชื่อ - นามสกุล :นางโสภา คงเปีย
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :