ชื่อ - นามสกุล :นางสำลี ผลประยูร
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม :