ชื่อ - นามสกุล :นางกุลชนิษฐ์ญา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :งานบัตร
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบัตร
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียนและสถิติ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบัตร