ชื่อ - นามสกุล :นายปิยพงศ์ ประพันธ์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รอง ผอ.รพ.หัวไทร (ด้านบริหาร)
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานซ่อมบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานยานพาหนะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานรักษาความสะอาด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : งานสนาม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง ผอ.รพ.หัวไทร (ด้านบริหาร)