ชื่อ - นามสกุล :ภญ.ณัฐยาน์ พืชมงคล
ตำแหน่ง :เภสัชกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค