ชื่อ - นามสกุล :นางเปรมฤทัย ชูทอง
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : เรียกเก็บและตามจ่ายสิทธิ UC
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : –เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี