ชื่อ - นามสกุล :นางโสภา หนูแป้น
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน EMS
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอุบัติเหตุ
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน EMS
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอุบัติเหตุ
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการ