ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุไรวรรณ ทัศนีย์สุวรรณ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน