ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิวิมล ชุตินันทกุล
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน EMS
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : งานสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : งานห้องคลอด-ห้องผ่าตัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล