ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐธยาน์ พืชมงคล
ตำแหน่ง :เภสัชกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รอง ผอ.รพ.หัวไทร (งานวิชาการ) หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล