ชื่อ - นามสกุล :นายชัยวัฒน์ เทพแก้ว
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์