ชื่อ - นามสกุล :นางสุทธิรักษ์ พิกุลทองอำไพ
ตำแหน่ง :นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่ม / แผนก : Board of Directors
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู