ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิตยา วรรคจันทร์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลหัวไทร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียนและสถิติ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ