หมวดหมู่ : ข่าวสารการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โดย : Adean
อ่าน : 524
จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวไทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน) ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน บํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .. ๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด>> ประกาศรับสมัคร