หมวดหมู่ : โรงพยาบาลหัวไทรขอขอบคุณ
หัวข้อ : ขอขอบคุณผู้บริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไทร
โดย : Adean
อ่าน : 74
พุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ขอขอบคุณผู้บริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไทร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- น.ส.เบญจพร  แซ่แต้             2,000.-
- นายสังวาลย์  ศรีเสมอ         15,000.-
- นายเฉลิมชัย  สิงห์โตทอง   12,700.-
- นายประวิทย์ เกยานนท์             500.-
- นายสุชาติ  เจริญนิเวศนุกูล    1,000.-   
- น.ส.ธิดา  คล้ายแก้ว               5,000.-
- น.ส.ฮาวา  อินทรประชา         1,000.-
- นาย ภานุวัฒน์   ทะกอง             500.-
- น.ส.พิมพ์ชนก  ศรีเสมอ       10,000.-
- นางกุลวีณ์  บุราณเศรษฐ์          500.-
- บริษัท โชคมณีสุข จำกัด (สำนังานใหญ่)            15,000,-
- น.ส.นิศารัตน์  โฮโซดะ           1,000.-
- ครอบครัวจาบถนอม                1,000.-
                        รวมเป็นเงิน     65,200.-